LISTA TOWARÓW OBJĘTYCH CBAM

Aby ustalić, czy przywożone produkty są objęte mechanizmem CBAM, niezbędne jest zestawienie kodów CN (Nomenklatura Scalonona), widniejących w dokumentacji celnej, z wykazem towarów określonych przez CBAM, który jest dołączony jako załącznik I w rozporządzeniu 2023/956. Przepisy przewidują, że wykaz ten pozostaje niezmieniony zarówno w fazie przejściowej, jak i w etapie końcowym implementacji mechanizmu.

Jednakże w fazie przejściowej nie ma wymogu raportowania dla produktów przetworzonych otrzymanych w wyniku pasywnego uszlachetniania, jak określono w artykule 259 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, ani dla towarów uznanych za powracające zgodnie z artykułem 203 tego samego rozporządzenia.

Należy podkreślić, że CBAM obejmuje także produkty przetworzone z wymienionych towarów, które uzyskano dzięki procedurze czynnego uszlachetniania, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na terenie celowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy produkty przetworzone uzyskane przez aktywne uszlachetnianie stanowią towary powracające, wskazane w artykule 205 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, CBAM jest również stosowany.

Poniżej tabela z produktami podlegającymi mechanizmowi CBAM, zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku I do rozporządzenia 2023/956, uzupełniona o funkcję wyszukiwania dla łatwiejszego dostępu.