Towary objęte cbam

JAKIE TOWARY PODLEGAJĄ POD CBAM?

Mechanizm CBAM dotyczy importu do Unii Europejskiej towarów i produktów przetworzonych, które są wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2023/956, i pochodzą z krajów spoza UE. Towary te, po przeprowadzeniu procedury uszlachetniania czynnego zdefiniowanej w art. 256 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, są wprowadzane do obrotu na terytorium celnym Unii. CBAM obejmuje selektywnie produkty z sektorów takich jak cement, żelazo i stal, aluminium, nawozy, a także wodór i energia elektryczna, opierając się na ich kodach CN.

wyszukiwarka towarów

przygotowaliśmy łatwą w użyciu wyszukiwarkę towarów objętych CBAM.

Aluminium


chemikalia


cement


energia elektryczna


nawozy


Żeliwo i stal

rury i profile drążone podlegają pod cbam

jakie towary obejmuje cbam?

Aby stwierdzić, czy importowane towary podlegają mechanizmowi CBAM, należy porównać kody CN towarów określone w dokumentach celnych z listą zawartą w załączniku I do rozporządzenia 2023/956. Lista ta pozostaje niezmieniona zarówno w okresie przejściowym, jak i docelowym.

Warto również zauważyć, że CBAM stosuje się do produktów przetworzonych powstałych z objętych towarów w wyniku procedury uszlachetniania czynnego, jeśli są one wprowadzane do obrotu w UE, a także do produktów przetworzonych będących towarami powracającymi, zgodnie z art. 205 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. W okresie przejściowym mechanizm nie dotyczy produktów przetworzonych uzyskanych przez uszlachetnianie bierne ani towarów uznanych za powracające zgodnie z art. 203 tegoż rozporządzenia.

Data wprowadzenia towarów do obrotu na obszarze celnym UE decyduje o ich objęciu sprawozdaniem CBAM za dany kwartał. Mechanizm CBAM nie ma zastosowania, gdy spełnione są kryteria wyłączeń, takie jak wyłączenie dla towarów o niewielkiej wartości, czyli poniżej 150 EUR na przesyłkę, wyłączenie dotyczące bagażu osobistego o takiej samej wartości, wyłączenia dla działań wojskowych oraz wyjątki odnoszące się do pochodzenia towarów.

towary z państw trzecich

Towary i produkty przetworzone pochodzące z państw trzecich są uznawane za podlegające pod mechanizm CBAM na podstawie reguł dotyczących niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
Wyjątki od CBAM dotyczą towarów z określonych krajów i terytoriów, takich jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria oraz Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta i Melilla. Załącznik III rozporządzenia 2023-956 informuje o tym, że CBAM nie obejmuje importu energii elektrycznej z żadnego z wymienionych powyżej państw i terytoriów.